Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop en gebruik van de websites, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten en diensten van Xi art tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 1. De koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bart Robert | TwinWebs-Shop.com een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten door TwinWebs-Shop.com.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bart Robert | TwinWebs-Shop.com en koper.
 3. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bart Robert | TwinWebs-Shop.com een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten aan TwinWebs-Shop.com.
 4. Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop bij TwinWebs-Shop.com verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord gegaan met deze Algemene voorwaarden.
 5. Alle prijsopgaven, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door TwinWebs-Shop zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. Bij afwijkende prijzen vermeld op andere websites is de vermelde prijs op deze website van TwinWebs-Shop.com de correcte. Alle informatie op onze websites is onder voorbehoud en kunnen door Bart Robert | TwinWebs-Shop.com aangepast worden indien blijkt dat deze niet kloppen, klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 6. Kleuren wijken altijd iets af dan voorgesteld op deze website volgens de klant zijn/haar beeldscherm instellingen! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven voor elk type beeldscherm.
 7. TwinWebs-Shop.com heeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren indien blijkt dat tijdens het afdrukken niet de kwaliteit heeft als werd verwacht of dan wel uit overmacht niet kan leveren. Een eventuele uitgevoerde betaling door koper wordt door TwinWebs-Shop.com dan meteen teruggestort. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de koper en TwinWebs-Shop.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder Email) zijn aanvaard door beide partijen.
 8. Een bestelling door koper wordt geacht te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 8 dagen is betaald. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de koper als door TwinWebs-Shop.com, mits de bestelling al in productie is en /of al verzonden is. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden. TwinWebs-Shop.com zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud  van de overeengekomen prestatie afwijkt en de bestelling nog niet verzonden is.
 1. TwinWebs-Shop.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TwinWebs-Shop.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TwinWebs-Shop.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TwinWebs-Shop.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TwinWebs-Shop.com zijn verstrekt, heeft TwinWebs-Shop.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. TwinWebs-Shop.com is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht.
 1. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en alle benodigde gegevens door koper aan TwinWebs-Shop zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de koper nooit van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal de koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. TwinWebs-Shop heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TwinWebs-Shop gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. TwinWebs-Shop heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper in staat van faillissement is verklaard, het beheer over zijn vermogen heeft verloren. De koper heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. Een door TwinWebs-Shop opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient zij de zending te weigeren. Blijkt het product te zijn beschadigd dan zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn worden terugbetaald. De koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze terstond vast te stellen dat het juiste product is geleverd en deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan TwinWebs-Shop te worden gemeld binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: Printer storingen, het optreden van virussen, omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat TwinWebs-Shop van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. In geval van overmacht zal TwinWebs-Shop daarvan melding doen aan de koper. 
 2. TwinWebs-Shop is niet aansprakelijk voor evt. schade, die ontstaan zijn bij het onkundig uitpakken en na ophangen van het artwork. Kunst is uniek. De koper is derhalve gehouden het kunstwerk op het moment van de koop te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het kunstwerk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. 
 3. Indien een consument ontevreden is en een aangeschaft artwork wenst te retourneren, dan dient de consument het aldus geleverde binnen 14 kalenderdagen na aankoop in oorspronkelijke staat en verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren. De koper dient dit schriftelijk (per mail) aan TwinWebs-Shop te melden. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door de koper betaalde bedrag onder aftrek van de bezorgkosten (20 euro) binnen redelijke termijn worden terugbetaald. Schade aan de verpakking bij retournering wordt doorberekend aan de consument. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van TwinWebs-Shop en op de wijze zoals door TwinWebs-Shop wordt aangegeven. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en vakkundig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Alle inclusief prijzen zijn exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die Xi art voor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Xi art gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht. Xi art is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddelijk eisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 10 % met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. De geleverde goederen blijven eigendom van TwinWebs-Shop tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen voldoen is. Pas na volledig betaling van factuur gaat het aangekochte artwork in productie!
 5. TwinWebs-Shop behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website www.twinwebs-shop.com
 6. Informatie die wij verzamelen als u onze site bezoekt zijn uw registratie gegevens, de pagina's die u bezoekt, de data en tijdstippen waarop dit gebeurt die u gebruikt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en voor verdere ontwikkeling ervan. De persoonsgegevens die u ons toestuurt via deze website worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.
 7. Op onze site berust een copyright. Alle  beelden - ontwerpen - ideeën van designs zijn copyright protected en mogen in GEEN geval gebruik/verspreid worden mits schriftelijke toestemming van Bart Robert | TwinWebs. Als wij misbruik constateren van het gebruik van onze website's en/of onze handelsnaam, producten, foto's ondernemen wij direct gerechtelijke stappen Tegen schending van dit copyright.
 8. Alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, levering of de uitvoering, die tussen contracterende partijen mochten ontstaan, worden beheerst door het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Antwerpen.